Pozostałe usługi

WYKONANIE ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH

W roku 2009 wprowadzony został obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, określającej wielkość energii wyrażonej w kWh/m²/rok niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Obowiązek posiadania świadectwa dotyczy wszystkich budynków oddawanych do użytkowania oraz podlegających zbyciu lub wynajmowi.

NADZORY BUDOWLANE I INWESTORSKIE

Oferujemy pomoc w prowadzeniu i nadzorowaniu procesu budowlanego. W zakresie nadzoru zapewniamy kontrolę oraz doradztwo w czasie prowadzonych prac na budowie. Dbamy o zgodność procesu z normami i projektem budowlanym oraz przygotowanie dokumentacji do odbioru obiektu.

KONTROLE PLACÓW ZABAW

Publiczne place zabaw to takie, których właścicielami są m.in. urzędy miast, gmin, szkoły, przedszkola, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe hotele i pensjonaty. Publiczny plac zabaw jest bezpieczny, gdy spełnia wymogi normy PN-EN 1176:2009. Zalecana przez normę kontrola pozwala zweryfikować faktyczne bezpieczeństwo na placu zabaw. W ramach kontroli placu zabaw wprowadzamy system kontroli, który określa zasady i częstotliwość sprawdzania, utrzymania i konserwacji placu zabaw.

BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Pozwala wykluczyć ryzyko awarii instalacji elektrycznej poprzez sprawdzenie stanu połączeń oraz środków ochrony od porażeń.

KONTROLE INSTALACJI GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH

Kontrole branżowe wykonujemy z taką częstotliwością jak przeglądy budowlane. Są one istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników budynku. Pozwalają wykryć nieszczelności i nieprawidłowości istniejących instalacji.

OPINIE TECHNICZNE

Opinia techniczna to ocena stanu budynku wystawiona na podstawie oględzin budynku i dostępnej dokumentacji projektowej. Opinię techniczną wykonujemy, jeśli w budynku pojawiają się np. spękania ścian lub stropów. Sprawdzimy, czy została naruszona konstrukcja budynku, czy tylko pojawiły się naturalne oznaki zużycia materiału. Również przed kupnem budynku warto wykonać opinie techniczną w celu sprawdzenia stanu technicznego budynku.

INWENTARYZACJE BUDOWLANE

Inwentaryzacja budowlana to opracowanie składające się z części opisowej i rysunkowej powstałej w wyniku dokonania oględzin i przeprowadzenia pomiarów istniejącego obiektu budowlanego.
Standardowo wykonywane przez nas inwentaryzacje zawierają również dokumentację fotograficzną inwentaryzowanego obiektu i mogą być wzbogacone o dodatkowe elementy takie jak np.: opinie lub protokoły przeglądu budynku.

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane inwentaryzacja istniejącego budynku jest wymagana w przypadku:

  • przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy istniejącego obiektu budowlanego,
  • zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu / lokalu.

Zakres i forma inwentaryzacji budowlanej jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od celu w jakim jest wykonywana przedmiotowa inwentaryzacja.

Centrum Zarządzania Nieruchomościami